Czy warto inwestować w skarbiec surowcowy?

Czy warto inwestować w skarbiec surowcowy?

W fundusz inwestycyjny inwestuje coraz więcej osób. Przybywa też osób, które interesuje skarbiec rynków surowcowych.

Dla kogo skarbiec jest odpowiedni?

Skarbiec rynków surowcowych jest jednym z rodzajów funduszy inwestycyjnych. Na inwestowanie w skarbiec rynków surowcowych mogą się zdecydować przede wszystkim osoby, które interesuje długoterminowe inwestowanie. W skarbiec rynków surowcowych z powodzeniem mogą inwestować osoby, które nie zamierzają wycofać swoich środków przed upływem trzydziestu sześciu miesięcy.

Jest to więc fundusz dla osób, które są w stanie cierpliwie poczekać na zyski. Warto dodać, że skarbiec surowcowy to fundusz inwestycyjny, który obarczony jest dość dużym ryzykiem. Osoby, które nie są w stanie takiego ryzyka zaakceptować, powinny poszukać dla siebie innego funduszu inwestycyjnego. Oczywiście zarządzający tym funduszem specjaliści robią wszystko, aby uniknąć strat i zapewnić inwestorom wysokie zyski.

W jakie instrumenty inwestuje skarbiec?

Skarbiec surowcowy inwestuje przede wszystkim w akcje spółek, które zajmują się wydobywaniem albo przetwórstwem surowców. Fundusz skarbiec surowcowy w akcje tych spółek inwestuje co najmniej 66% portfela. Pozostałą część portfela fundusz inwestycyjny lokuje w instrumenty rynku pieniężnego oraz w obligacje skarbowe. W przypadku tych instrumentów finansowych ryzyko kursowe jest bardzo niewielkie. Skarbiec surowcowy inwestuje też w fundusze inwestycyjne i zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania.