Inwestowanie w fundusze inwestycyjne - dowiedz się jak inwestować

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne – dowiedz się jak inwestować

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne z roku na rok staje się coraz bardziej popularne. Rodzajów funduszy jest wiele, co oznacza, że każdy potencjalny inwestor może wybrać fundusz inwestycyjny obarczony mniejszym lub większym ryzykiem.

Co można zyskać, lokując oszczędności w fundusz inwestycyjny?

Fundusz inwestycyjny przynosi wiele korzyści. Jedną z tych największych jest dywersyfikacja portfela. Środki powierzone przez osoby funduszowi inwestycyjnemu będą inwestowane w bardzo różne instrumenty finansowe. Fundusz inwestycyjny może inwestować w obligacje, akcje oraz inne papiery wartościowe. Dla inwestorów ważne jest też to, że posiadane jednostki uczestnictwa mogą mogą w każdej chwili umorzyć czyli wypłacić.

Inwestowaniem powierzonych środków zajmują się wysokiej klasy specjaliści. Do zarządzania funduszami powołane jest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych – w skrócie TFI. Działa ono na podstawie statutu i jest kontrolowane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

W jakie fundusze można inwestować?

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zarządza funduszem i jest jego reprezentantem w kontaktach z osobami trzecimi. TFI ponosi odpowiedzialność nie tylko za powołanie funduszu, ale także za zarządzanie nim. Środkami powierzonymi TFI zarządzają i obracają specjaliści tak, aby minimalizować ryzyko ich utraty.

Na rynku funkcjonują różne fundusze. Wśród nich są fundusze akcyjne. Dzielą się ona na fundusze akcyjne polskich spółek notowanych na giełdzie, rynków zagranicznych, prywatyzacji oraz indeksowe. Fundusze akcyjne są ryzykowne, ale przynieść mogą ogromne zyski.